Countries Without Borders

39" diameter

© Sally Dutko